Neprofitna najemna stanovanja.

Novice.

javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v. Razpisi in pozivi.

Pri dodelitvi stanovanj bo glede števila.

14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21 ) Naslov ang.

razpis za dodelitev približno 250 neprofitnih. Pogoje za tovrstne projekte. Vloga.

.

Okvirni rok, v katerem bodo neprofitna stanovanja, ki so predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem Števila oddanih stanovanj v letih 2021 in 2022 ni možno predvideti, zato bodo upravičencem oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. . Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je objavil 17.

. Feb 17, 2022 · Odprt razpis za 473 novih stanovanj v ljubljanski soseski Novo Brdo.

131/03 s spremembami), Sklepov o.

.

Neprofitna najemnina Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. Od jutri odprt razpis za 473 novih stanovanj.

. Stanovanjski pravilnik (SP-2) predvideva , da se službena stanovanja, ki so že dalj časa nezasedena in zanje ni bilo izkazanega interesa na zadnjem razpisu, lahko dodelijo v najem javnim uslužbencem ter fizičnim oziroma pravnim osebam.

9.
maja 2019.
.

.

Prva stran.

Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas in za neprofitno najemnino, ki jo določa Stanovanjski zakon. JSS MOL javne razpise za oddajo najemnih stanovanj v najem mladim objavlja okvirno na dve leti. 1.

neprofitna stanovanja javni. Odstotek rešenih prošenj je v zadnjem obdobju po ocenah Ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada okoli 11 odstotkov. . Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: Sklad), razpisuje možnost. Število prosilcev za neprofitna stanovanja v Ljubljani se ne zmanjšuje. Za tvoj prvi dom.

Prijave zbirajo do 11.

. Prek javne najemne službe, ki so jo skladno z novelo stanovanjskega zakona vzpostavili letos, načrtujejo do leta 2025 pridobiti okoli 1000 stanovanj.

člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.

2017 do vključno dne 2.

.

Mar 21, 2015 · Pi.

Obrazec vloge bo prosilcem na voljo na recepciji in na spletni strani stanovanjskega sklada, oddati pa jo morajo najkasneje do 28.